Międzynarodowy projekt Erasmus+

Od września 2020 do sierpnia 2023 nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+ pt.CLIL and cross – curricular relations” (ClIL i relacje międzyprzedmiotowe),  którego koordynatorem jest szkoła podstawowa z Czech. 

Jednym z głównych celów projektu jest poprawa jakości nauczania języka angielskiego w szkołach. Metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning – odnosi się do nauczania przedmiotu pozajęzykowego z wykorzystaniem języka obcego jako środka komunikacji z jednoczesnym udostępnianiem treści edukacyjnych.
W  nauczaniu CLIL stosujemy metody aktywizujące, komunikatywne i różne rodzaje organizacji pracy. CLIL łączy również metody, strategie nauczania i relacje interdyscyplinarne, tym samym w pełni odzwierciedlając aktualne trendy we współczesnej edukacji europejskiej. Różnorodność i elastyczność, w tym korzystanie z nowoczesnych technologii to kolejna korzyść i powód, dla którego szkoły partnerskie koncentrują się na nauczaniu CLIL. Metoda CLIL wpływa również na rozwój oraz podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych i innych przedmiotów.
Nauczanie CLIL opiera się na sześciu podstawowych zasadach, które zostały opisane w literaturze fachowej. Należą do nich: integracja, wsparcie dla pracy grupowej w korzystnej atmosferze, autentyczność nauczania, koncentracja na potrzebach i zainteresowaniach konkretnych uczniów, wsparcie dla aktywnego nauczania, które prowadzi do krytycznego myślenia uczniów i poszerzenie współpracy nauczycieli.
Zamierzamy zastosować wszystkie te zasady nauczania CLIL w naszym projekcie. Ponieważ zasięg oddziaływania podjętych działań będzie bardzo szeroki, pozytywnie wpłynie na sześć szkół partnerskich.            
Uczestnikami naszego projektu są nauczyciele języka angielskiego, nauczyciele przedmiotów podstawowych oraz uczniowie w wieku 11-15 lat z uczestniczących szkół podstawowych. Głównym celem naszego projektu jest wprowadzenie metody CLIL i zastosowanie jej w dziedzinie relacji międzyprzedmiotowych. Podczas sześciu międzynarodowych spotkań skupimy się na sześciu obszarach relacji interdyscyplinarnych: CLIL izajęcia w plenerze, CLIL i teatr, CLIL i muzyka, CLIL i przedmioty ścisłe, CLIL i geografia, CLIL i historia.            

Wśród kluczowych działań projektu są spotkania w uczestniczących szkołach. Na każde spotkanie każdy kraj przygotowuje jedną próbkę CLIL – lekcja na ustalony wcześniej temat oraz jedna dodatkowa lekcja, w której będą aktywnie uczestniczyć również uczniowie z zagranicy. Po każdym spotkaniu wszystkie uczestniczące szkoły tworzą zestaw arkuszy z opisem dydaktycznym (plan lekcji), z którego zostanie utworzony na koniecprojektu przewodnik dydaktyczny z konkretnymi zajęciach CLIL. Pomiędzy spotkaniami zaplanowana jest wideokonferencja między dwomawybranymi szkołami na jeden z góry określony temat. Ważna będzie wspólna praca nauczycieli nad przygotowaniem kolejnych zajęć CLIL i zapoznanie się z różnymi metodami nauczania CLIL. Produktem wspólnej pracy będzie również stworzenie broszury, która udokumentuje pracę uczniów na tematy związane z historią każdego kraju, walorami geograficznymi kraju, znany naukowiec i znany sportowiec z każdego kraju partnerskiego.  

Szkoły uczestniczące w projekcie:

 • Zakladni skola Unicov, Haskova 211, Republika Czeska
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie
 • Istituto Comprensivo Statale „Karol Wojtyla-Pontefice”

S.Flavia, Włochy

 • Agrupamento Escolas de Campo Maior, Portugalia
 • Atakent Anadolu Lisesi, Turcja
 •  Col·legi Pare Manyanet, Hiszpania

Produkty, jakie powstały w trakcie realizacji projektu: karty pracy, konspekty, filmy, prezentacje, jak i zdjęcia oraz część dokumentacji projektu, znajdą Państwo na stronie projektu www.erasmusclil.eu. Zapraszamy do odwiedzenia strony.

Poniżej znajduje się regulamin typowania uczniów na krótkoterminowe wymiany grup uczniów.

Regulamin
typowania uczniów do wymiany międzynarodowej
w ramach realizacji projektu Erasmus+

 Realizując założenia programu w zakresie wymiany uczniów zaplanowano wstępnie:

• Rok szkolny 2021/2022 wyjazd uczniów do szkół partnerskich

Hiszpania 25.04.-30.04.2022

Turcja 30.05. – 03.06.2022

• Rok szkolny 2022/2023 wyjazd uczniów do szkół partnerskich

Polska 26.09.-30.09.2022 (przyjazd zagranicznych uczniów do naszej szkoły)

Portugalia 06.02.-10.02.2023

Sycylia 08.05.-12.05.2023

Przy wyborze uczniów, którzy wezmą udział w krótkoterminowych wymianach grup uczniów będą brane pod uwagę następujące czynniki:

 •  przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko covid-19/posiadanie certyfikatu potwierdzającego szczepienie
 • czynny udział w realizacji projektów Erasmus+
 • warunki mieszkaniowe, ponieważ typowany uczeń musi mieć możliwość przyjęcia swojego kolegi podczas wizyty w naszej szkole (w razie wątpliwości zastrzega się możliwość wcześniejszego sprawdzenia);
 •  ocena z języka angielskiego (co najmniej ocena dobra na poprzedni semestr);
 • ocena z zachowania (co najmniej ocena dobra na poprzedni semestr);
 • czynny udział w życiu klasy, zajęciach pozalekcyjnych lub pracach samorządu szkolnego

W razie wątpliwości, co do wyboru ucznia, będzie brana pod uwagę także średnia ocen z końca roku lub I semestru. Najważniejszym warunkiem typowania do wymiany (poza obowiązkowym szczepieniem) jest czynny udział w realizacji projektu.

Na wyjazd ucznia zgodę muszą wyrazić rodzice i wypełnić oświadczenie, zobowiązując się jednocześnie do rewizyty oraz sprawowania całodobowej opieki nad gościem z zagranicy.
Uczniów wybiera komisja w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, zespół nauczycieli realizujących projekt Erasmus +.

Możesz również polubić…

Skip to content