INFORMACJA O OBIADACH

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2023r. wynosi: 90,00 zł (15 dni x 6,00 zł).
Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028
w banku Pekao S.A. I Oddział Chełm; w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który wpłacamy. Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!

NIEOBECNOŚĆ NA OBIADACH
Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym obiad lub w dniu wydawania obiadu do godziny 7:40. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet zwrotów poniesionych kosztów.

REZYGNACJA Z OBIADÓW
W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, płatność będzie naliczana.

WYKREŚLENIE UCZNIA Z OBIADÓW
Wykreślenia ucznia nastąpi w momencie 1 miesięcznej zaległości w opłacie za o

Możesz również polubić…

Skip to content