Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp4chelm.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21.04.2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 19.12.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 4 jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 4 posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony
 • wysoki kontrast
 • powiększanie tekstu
 • zmniejszanie tekstu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 10.10.2023 r., przegląd i aktualizacja dnia: 20.12.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoła Podstawowowej nr 4 oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika że strona internetowa www.sp4chelm.pl spełnia wymagania w 99 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Szkoła Podstawowa nr4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie, adres poczty elektronicznej sp4@sp4chelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 560 39 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:  
https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15
22-100 Chełm
Telefon: 82 560 39 28
E-mail: sp4@sp4chelm.pl
Strona internetowa: www.sp4chelm.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia – główne, do kotłowni, od strony sali gimnastycznej i do zaplecza kuchennego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.
 2. Od frontu budynku znajduje się oświetlony ciąg komunikacyjny.
 3. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 4. Drzwi główne wejściowe prowadzą do holu, są w kolorze kontrastującym otwierane za pomocą pochwytu, który jest otoczony kontrastem. Drugie drzwi są przeszklone, posiadające na szybie pasy w kolorze kontrastowym, otwierane za pomocą pochwytu.
 5. Przy drugich drzwiach znajduje się system monitorujący wejścia – czytnik kart (dla pracowników). Interesanci za pomocą dzwonka sygnalizują potrzebę wejścia do budynku.
 6. Budynek jest 4-piętrowy: szatnia, parter, I piętro, II piętro.
 7. W budynku znajduje się winda, do której wchodzi się z poziomu parteru.
 8. W budynku zlikwidowane są progi.
 9. Bieg schodów na początku i na końcu jest oznakowany pasami w kontrastowym kolorze.
 10. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
  i psem przewodnikiem.
 12. W budynku jest system audiowizualny YourWay pomagający w poruszaniu
  i komunikowaniu się osobom z niepełnosprawnościami.
 13. W sekretariacie szkoły znajduje się mobilna pętla indukcyjna.
 14. Budynek jest monitorowany.
Skip to content