Stołówka

INFORMACJA O OBIADACH

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2024r. wynosi: 78,00 zł (13 dni x 6,00 zł).

Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028 w banku Pekao S.A. I Oddział Chełm; w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który wpłacamy. Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!

W związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 od dnia 09.10.2020 r. nie ma możliwości odebrania przez rodzica/opiekuna prawnego posiłku ze stołówki. Uczeń ma obowiązek zjeść obiad na miejscu.
W przypadku nieobecności ucznia proszę postępować jak dotychczas.

NIEOBECNOŚĆ NA OBIADACH
Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym obiad lub w dniu wydawania obiadu do godziny 7:40. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet zwrotów poniesionych kosztów.

REZYGNACJA Z OBIADÓW
W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, płatność będzie naliczana.

WYKREŚLENIE UCZNIA Z OBIADÓW
Wykreślenia ucznia nastąpi w momencie 1 miesięcznej zaległości w opłacie za obiady.

Skip to content