Dostępności informacyjno-komunikacyjna

Procedura zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

 1. Procedura określa sposób postępowania pracowników Szkoły Podstawowej nr 4
  z oddziałami integracyjnymi w Chełmie w stosunku do osób ze szczególnymi
  potrzebami w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 2. Celem wprowadzenia Procedury jest stworzenie w Szkoły przyjaznej i dostępnej
  oraz traktowanie osób ze szczególnymi potrzebami w sposób zapewniający im
  poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
 3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
  1) Osobie ze szczególnymi potrzebami – należy przez to rozumieć osobę, która
  ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na
  okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub
  zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby
  uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
  Osobą ze szczególnymi potrzebami może być w szczególności: osoba trwale
  lub czasowo poruszająca się na wózku, osoba osłabiona np. chorobą, osoba
  niskorosła, osoba mająca trudności z wyraźnym mówieniem, osoba z
  niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną albo Zespołem
  Aspergera lub spektrum autyzmu, kobieta w ciąży, rodzice i opiekunowie
  dzieci, osoba z dużym bagażem, osoba posługując się innym językiem niż
  język polski lub słabo władająca językiem polskim;
  2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 z oddziałami
  integracyjnymi w Chełmie;
  3) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Szkole.
 4. Każdy pracownik Szkoły zobowiązany jest do udzielania niezbędnej pomocy
  osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Szkoły, kierując
  się empatią i poszanowaniem niezależności tych osób.
 5. Szkoła, zgodnie z art. 6 pkt 3 lit. d ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze
  szczególnymi potrzebami, zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi
  potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku.
 6. Zgłoszenie chęci załatwienia sprawy/skorzystania ze świadczenia usług, osoba ze
  szczególnymi potrzebami w zakresie komunikowania się może wnieść:
  1) osobiście w Sekretariacie;
  2) za pośrednictwem poczty, adres do korespondencji: Chełm, ul. Prymasa
  Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm;
  3) za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sp4@sp4chelm.pl;
  4) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: SZKOŁA
  PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA
  STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHEŁMIE;
  5) za pomocą telefonu pod numerem: 82 560 39 28;
 7. Szkoła zapewnia elektroniczny dostęp do dokumentów, informacji o swojej
  działalności, regulaminach i procedurach zgodnie z wymaganiami określonymi
  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn.
  zm.), zgodnie z osobistymi preferencjami w zakresie formy obsługi i
  udostępniania dokumentów (np. dokumenty drukowane z powiększoną czcionką,
  możliwość skorzystania z urządzenia powiększającego tekst, pliki elektroniczne
  w formatach dostępnych dla urządzeń udźwiękawiających).
 8. Szkoła zapewnia obsługę za pomocą tłumacza języka migowego, a także
  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
  komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.).
 9. Szkoła zapewnia możliwość komunikacji za pomocą wspomagających
  i alternatywnych metod komunikowania się.
 10. Szkoła zapewnia dostęp do najważniejszych dokumentów regulujących pracę
  szkoły w języku prostym oraz języku łatwym do czytania i rozumienia.
Skip to content